Stanovy občanského sdružení Taneční kroužek Tango, o. s.

Článek 1.
Název a sídlo

Název sdružení: Taneční kroužek Tango, o. s. (dále jen „sdružení“).
Sídlo: Talichova 2055/1, 169 00 Praha 6.

Článek 2.
Statut sdružení

 • Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
 • Sdružení je právnickou osobou.

Článek 3.
Cíl činnosti sdružení

 • Cílem sdružení je osvěta v oblasti společenského tance.
 • Za tímto účelem bude sdružení poskytovat svým členům možnost věnovat se aktivně společenskému tanci na pravidelných setkáních, rozvíjet motorické schopnosti a hudební cítění členů sdružení, nacvičovat choreografie společenského tance (skupinové – tzv. předtančení nebo sólové ukázky), propagovat společenský tanec a představovat jej široké veřejnosti v podobě choreografií.

Článek 4.
Členství

 • Členem sdružení mohou být fyzické osoby a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
 • O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.
 • Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 • Členství zaniká:
  a) vystoupením člena písemným oznámením radě;
  b) úmrtím člena;
  c) u právnické osoby jejím zrušením;
  d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady;
  e) zánikem sdružení.
 • Dokladem členství je potvrzení vydané radou sdružení.

Článek 5.
Práva a povinnosti členů

 • Člen sdružení má právo:
  a) účastnit se jednání členské schůze a valné hromady;
  b) volit orgány sdružení;
  c) být volen do orgánů sdružení;
  d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření;
  e) nahlížet do účetní evidence.
 • Člen má povinnost zejména:
  a) dodržovat stanovy sdružení;
  b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení;
  c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení;
  d) platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou;
  e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

Článek 6.
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
 • Valná hromada;
 • Rada sdružení;
 • Předseda a místopředseda rady sdružení.

Článek 7.
Valná hromada

 • Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
 • Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
 • Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů sdružení. Valná hromada se svolává nejméně jeden týden před jejím konáním a to na pravidelném setkání členů sdružení.
 • Valná hromada zejména:
  a) rozhoduje o změnách stanov sdružení;
  b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření;
  c) volí a odvolává členy rady sdružení;
  d) rozhoduje o počtu členů rady sdružení;
  e) rozhoduje o zrušení členství;
  f) rozhoduje o zrušení sdružení.
 • Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
 • Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
 • Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny přítomných členů sdružení.

Článek 8.
Rada sdružení

 • Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
 • Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů. Valná hromada může ze závažných důvodů odvolat jak jednotlivé členy rady, tak radu jako celek.
 • Funkční období členů rady je jednoleté. Opakovaná volba členů rady na více funkčních období je možná. Člen rady může v průběhu funkčního období na svoji funkci rezignovat písemnou rezignací doručenou radě sdružení. Funkce člena rady zaniká uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení písemné rezignace radě sdružení.
 • Rada má nejméně 3 členy.
 • Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně čtyřikrát ročně.
 • Rada zejména:
  a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu;
  b) koordinuje činnost sdružení;
  c) svolává valnou hromadu;
  d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady;
  e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení;
  f) vede seznam členů sdružení (jméno a příjmení).
 • Předseda a místopředseda rady zastupují sdružení navenek a jednají samostatně jeho jménem.
 • K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit kancelář sdružení.
 • Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 • Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů při hlasování rady rozhodne předseda.
 • Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu dvou měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada.

Článek 9.
Předseda a místopředseda rady sdružení

 • Předseda rady naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení.
 • Předsedu a místopředsedu rady volí rada sdružení ze členů rady.
 • Předseda rady je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.
 • Předseda rady připravuje podklady pro jednání rady sdružení.
 • Místopředseda rady plní funkci předsedy rady v jeho nepřítomnosti, v jiných případech pouze na základě písemného pověření předsedy rady.

Článek 10.
Zásady hospodaření

 • Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 • Zdroji majetku jsou zejména:
  a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob;
  b) výnosy majetku sdružení;
  c) členské příspěvky;
  d) příjmy z příležitostných prezentací (vystoupení).
 • Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
 • Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

Článek 11.
Zánik sdružení

 • Sdružení zaniká:
  a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady;
  b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.
 • Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Článek 12.
Závěrečná ustanovení

 • Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
 • Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi, stížnostmi a žádostmi.
Doporučujeme : Seznam.cz | Google.cz | Ateliéry FAMOOD